Grasmeester kunstgras | Algemene voorwaarden
Grasmeester | Kunstgras by Vanallemeersch-Deraedt

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten van Kunstgras by Vanallemeersch-Deraedt BV worden uitsluitend beheerst door huidige algemene voorwaarden, tenzij andersluidende voorwaarden uitdrukkelijk in een door beide partijen ondertekend geschrift zijn opgenomen.
 2. Alle offertes worden gedaan zonder resultaatsverbintenis voor wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.
  Een vertraging in de uitvoering of levering geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, noch ontbinding.
 3. De uitvoering van elke opdracht is strikt beperkt tot het goed of de prestaties/diensten welke uitdrukkelijk in de offerte en/of de factuur zijn aangeduid. Enige meerprestaties/-diensten kunnen enkel na uitdrukkelijk akkoord van Kunstgras by Vanallemeersch-Deraedt BV gevraagd worden en dienen apart gefactureerd te worden.
 4. Offertes zijn slechts bindend indien deze door Kunstgras by Vanallemeersch-Deraedt BV naderhand schriftelijk zijn bevestigd, dan wel een begin van uitvoering kennen.
  Alle aanbiedingen en offertes vervallen van rechtswege indien ze niet binnen de 30 dagen door de klant zijn aanvaard, tenzij anders schriftelijk vermeld.
 5. Tenzij anders bepaald zijn alle prijzen vermeld in offertes en facturen exclusief BTW.
 6. Alle verbintenissen van Kunstgras by Vanallemeersch-Deraedt BV ingevolge afgesloten overeenkomsten of gemaakte afspraken zijn inspanningsverbintenissen. Fouten in de door de klant opgegeven informatie of verkeerde instructies kunnen nooit ten laste van de Kunstgras by Vanallemeersch-Deraedt BV worden gelegd.
 7. Kunstgras by Vanallemeersch-Deraedt BV behoudt zich het recht voor de opdracht of de werken te laten uitvoeren door onderaannemers of uitvoeringsagenten naar keuze, zonder mogelijke inspraak door de wederpartij.
 8. Ingeval van annulatie van de bestelling of de opdracht door de klant zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% op de totale prijs van de geannuleerde opdracht of bestelling. Annulaties zijn bovendien slechts mogelijk tot vijf dagen voor de leveringen bij orders tot 500,00 EUR en tot 15 dagen bij orders boven 500,00 EUR. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij gehouden tot de verbintenissen, behoudens te bewijzen overmacht (in welk geval nog steeds 25% annulatievergoeding verschuldigd blijft).
 9. Eventuele klachten dienen binnen de 8 dagen per gemotiveerd aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht, op straffe van niet-ontvankelijkheid.
 10. Alle facturen zijn steeds contant betaalbaar, netto, zonder korting, met vervaldag 7 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op factuur.
 11. Kunstgras by Vanallemeersch-Deraedt BV is gerechtigd elke (verdere) bestelling op te schorten, indien er een betalingsachterstand is ontstaan uit reeds uitgevoerde opdrachten of indien er nog geen betaling werd ontvangen van de huidige bestelling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 12. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, wordt het openstaand saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling automatisch verhoogd met een conventionele rente van 12%, tot op datum van algehele betaling.
 13. In dergelijk geval zal tevens, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventioneel schadebeding van 15% verschuldigd zijn, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR.
 14. Alle verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot op moment van volledige betaling van de verkoopprijs (inclusief eventuele conventionele intresten en schadebeding).
 15. Alle goederen en werken worden zonder garantie geleverd, tenzij hiervan uitdrukkelijk in een door beide partijen ondertekend geschrift is van afgeweken. De goederen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden, zoals gekend door de klant en door laatstgenoemde bij de levering nagezien.
 16. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.